Lectures - By Author


Dr Ataur Rahman Mardan (Mardan)

1

Toba-o-Astagfar


Dr Ataur Rahman Mardan   Duration: 60 minutes

2

Islami Tarz-e-Mashrat


Dr Ataur Rahman Mardan   Duration: 73 minutes

3

Haya


Dr Ataur Rahman Mardan   Duration: 70 minutes

4

Aamar Bil Maroof Wa Nahe anal Munkar


Dr Ataur Rahman Mardan   Duration: 71 minutes